ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(σύμφωνα με Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007)

Περσσότερα ....

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριανταπέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 30%
Κ2 Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
Κ3 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 15%
Κ4 Συνέντευξη 40%

Β = Κ1 Χ 0,3 + Κ2 Χ 0,15 + Κ3 Χ 0,15 + Κ4 Χ 0,4

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμηριώνεται από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

 

Διάγραμμα Μαθημάτων του προγράμματος με πιστωτικές μονάδες

Κάθε μάθημα εκτός από α) τα εξειδικευμένα σεμινάρια-εργασίες και β) τη διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας και τρεις (3) ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δεκατρείς (13) εβδομάδες. Για τη διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως, στο Γ’ εξάμηνο και οι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως στο Δ’ εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται τους φοιτητές από 7-8 διδακτικές μονάδες. Το σύνολο των μαθημάτων είναι οκτώ (8). Τα εξειδικευμένα σεμινάρια-εργασίες πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ο φοιτητής οφείλει να παραδώσει και να παρουσιάσει τρεις (3) εργασίες. Η διπλωματική εργασία με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Επομένως, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) διδακτικές μονάδες.

 

Α’ Εξάμηνο
α/α Τύπος Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
1. Υποχρεωτικό ΙΑ1 Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία 8
2. Υποχρεωτικό ΙΑ2 Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοιατρικά Εργαστήρια 7
3. Υποχρεωτικό ΙΑ3 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο 8
4. Υποχρεωτικό ΙΑ4 Ιστοπαθολογία-Ογκολογία 7
Σύνολο 30
Β’ Εξάμηνο
5. Υποχρεωτικό ΙΑ5 Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αιμοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία και Πρωτεομική 8
6. Υποχρεωτικό ΙΑ6 Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική 7
7. Υποχρεωτικό ΙΑ7 Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας (Μικροβιολογία, παραστιτολογία, Ιολογία, Μυκητολογία) 8
8. Υποχρεωτικό ΙΑ8 Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική 7
Σύνολο 30
Γ’ Εξάμηνο
9. Υποχρεωτικό ΙΑ9 Εξειδικευμένα Σεμινάρια-Εργασίες 30
10. Υποχρεωτικό ΙΑ10 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας-Πειραματική-Ερευνητική Εργασία 30
Σύνολο 60
Δ’ Εξάμηνο
  Υποχρεωτικό   Διπλωματική Εργασία Συνέχεια
Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων 120

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (05) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science-MSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (αποδεικνύεται με εργασίες και εξετάσεις) καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, η διδασκαλία τους διεξάγεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

 

Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο φορές τον χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.M.Σ. Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, που εκτιμά η Σ.Ε. και εισηγείται στην Γ.Σ.E.Σ. η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση.H διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες, μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται από το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου έως το τέλος Ιουνίου. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και κάθε είδους ασκήσεων φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών είναι υποχρεωτική και παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούνται επίσης υγειονομικής περίθαλψης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Δίδακτρα
Το κόστος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται στα 3.000 ευρώ για ολόκληρο το πρόγραμμα. Από τους 35 φοιτητές x 3.000 ευρώ φαίνεται ότι το ΜΔΕ θα έχει συνολικά έσοδα ανά έτος 52.500 ευρώ. Η κατανομή ανά έτος είναι:
1.       Κόστος γραμματειακής υποστήριξης (8,0%) 4.200 ευρώ
2.       Αναλώσιμα και μικροεξοπλισμός (27,0%) 14.175 ευρώ
3.       Αμοιβές διδασκόντων (25,0%) 13.125 ευρώ
4.       ΕΛΚΕ (10%) 5.250 ευρώ
5.       ΤΕΙ Αθήνας (25%) 13.125 ευρώ
6.       Λοιπά έξοδα (5%) 2.625 ευρώ

 

Τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμοστούν σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών αφού έχει καταβάλει 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού για την κάλυψη των εξόδων του εξαμήνου (750 ευρώ / εξάμηνο). Αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα, ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθηνών.

 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο οποίο έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. ως σύμβουλος. Η Σ.Ε. και ο σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Με ευθύνη της Σ.Ε. ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου κατεύθυνσης πιθανά θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που έχουν προταθεί από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεννόηση μ' έναν από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ αναλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος και αναλαμβάνει την επίβλεψή της. Ο κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές του ιδίου έτους. Για την παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Ε.Π. ή ερευνητές ή λοιποί επιστήμονες, όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με γνωστικά θέματα του προγράμματος. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό να δείξει την εκ μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, σκοπός της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι, να καταδείξει ο φοιτητής την ικανότητά του να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:

 

  • επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού θέματος,
  • σχεδιασμό ερευνητικής πορείας,
  • κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και αναφορά στη συναφή
  • συζήτηση) γύρω από το επιλεγμένο θέμα,
  • εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών ερωτήσεων,
  • οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το οποίο οδηγεί σε ενδεχόμενες νέες θεωρητικές ερωτήσεις που θα συνεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία, συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων),
  • συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκρίνεται κατ' αρχήν από τον επιβλέποντα και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής και στη συνέχεια, υποστηρίζεται δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς επιτροπής από την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθει ένα (1) εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.

 

Περσσότερα ....