Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε υπόδειγμα).
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
  6. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL 550 or better (paper based), TOEFL 213 or better (CBT), TOEFL 80 or better (IBT, Internet Based Test), IELTS 6.0 or better, Cambridge Advanced English, Cambridge / Michigan Proficiency, Κρατικό Δίπλωμα Γ2 ή πτυχίο ΒSc ή MSc από Πανεπιστήμιο Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ ή Αυστραλίας).
  7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).